Anmeldelsespligt:

Ejer/bruger af forsamlingslokale til mere end 150 personer har pligt til at udarbejde en pladsfordelingsplan som skal godkendes af brandmyndigheden i kommunen. 

Hvad er en Flugtvejs- Pladsfordelingsplan:

En plan med alle flugtveje, bord- stoleopstilling og indretningen af lokalet så alle borger kan se, hvordan man kommer ud af bygningen og i sikkerheden.

Her kan man se, hvor er flugtveje, bordopstilling samt indretning, så alle kan komme i sikkerhed ved en evakuering.

Se restaurant eksempel herSe hal eksempel her

I Trekantsområdets Brandvæsens udarbejdes der ikke pladsfordelingsplaner. Der henvises til vores samarbejdspartner i Hvidovre. Info@tegnestuen-bs.dk

Uddrag af driftsmæssige forskrifter:

14. Forsamlingslokaler

14.1 For forsamlingslokaler gælder forskrifterne i kapitel 1 – 10 og følgende:

14.2 Generelt.

14.2.1 Den driftsansvarlige person, skal sørge for, at der ikke lukkes flere personer ind i forsamlingslokalerne, end disse er godkendt til.

14.3 Flugtveje.

14.3.1 Det maksimale antal personer, som gives adgang til lokalerne, må højst svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder døre), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde.

14.4 Pladsfordelingsplan.

14.4.1 Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder publikumsbarrierer – i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan. Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver.

Planen skal – ud over inventaropstilling – vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer i lokalet) helt til terræn i det fri. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling.

Et eksemplar af den aktuelle plan, forsynet med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted i eller ved forsamlingslokalet.

På samme sted skal der findes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt. 14.3.1, medmindre dette fremgår af den ophængte pladsfordelingsplan.

14.4.2 Ved anvendelse af forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, f.eks. til dans, idrætsformål m.v., skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt. 14.3.1.

14.4.4 Ved stole- og bordopstilling skal der udlægges frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til forsamlingslokalets udgange.

14.4.5 Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie gangarealers og flugtvejenes benyttelse ikke hindres.